De Huurdersraad zoekt jou!

Huurdersraad De Huismeesters zoekt nieuwe bestuursleden. Wij zijn de spreekbuis van en voor huurders van woningcorporatie De Huismeesters in Groningen. Bijna 70% van de huurders van De Huismeesters kent ons.

We doen er alles aan om de positie van de huurder te verbeteren. We overleggen met De Huismeesters over de onderwerpen die voor huurders belangrijk zijn. Denk aan het huurbeleid, de leefbaarheid, de jaarlijkse huuraanpassing, de financiële begroting, het energie- en vastgoedbeleid.

Huurdersraad heeft veel invloed

Dat huurders mee mogen praten over het beleid van De Huismeesters en besluiten daarover, staat in de Woningwet en de Overlegwet. Door die wetten heeft de huurder een vinger in de pap bij de verhuurder, ‘de woningbouw’. In je eentje lukt dat niet, samen met andere huurders wel. Zo praat de Huurdersraad ook mee bij de gemeente, als we onze stem laten horen in het overleg van alle Groninger woningcorporaties met de Gemeente Groningen.

Overleggen met de verhuurder doe je het beste samen met andere huurders. Het vraagt tijd en kennis van wat er speelt bij De Huismeesters en binnen de volkshuisvesting. In je eentje is dat niet te doen, je weet niet alles, samen wel. We hebben als Huurdersraadsleden veel steun aan elkaar en we verdelen de taken. Meedoen is gratis.

Lees eerst meer voordat je je aanmeldt

Huurdersraad is van en voor huurders

Begin 2020 zijn we als nieuwe Huurdersraad gestart met een groep enthousiaste en betrokken huurders. We huren allemaal onze woning van De Huismeesters. Alleen daarom al weten we veel van wat huurders willen en nodig hebben om goed te kunnen wonen.

Wij hebben vanaf de start met De Huismeesters gepraat over het beleid. Dat beleid bepaalt wat De Huismeesters doet.

Voor veel onderwerpen wordt elk jaar opnieuw beleid afgesproken. Bijvoorbeeld hoe hoog de huurverhoging maximaal mag worden of wat er moet verbeteren aan de leefbaarheid in de buurt. Maar ook over de verbetering van de energiehuishouding of het verbeteren van het onderhoudsbeleid, wordt jaarlijks een besluit genomen. En hoeveel service De Huismeesters verleent aan haar huurders. Dat moet allemaal betaald worden. Daarvoor maakt De Huismeesters een financiële begroting. Die bespreekt de Huurdersraad ook met De Huismeesters. Als al het beleid vastgesteld is, gaat de Huismeesters ermee aan de slag.

Huurdersraad is goed bezig

We bereiden als Huurdersraad de overleggen met De Huismeesters goed voor. We willen immers vooral de stem van de huurders laten horen en afspraken maken met de verhuurder, die goed zijn voor de huurders én de woningcorporatie.

Voorbereiden en overleggen doen we als Huurdersraadsleden samen. We helpen elkaar ook om bijvoorbeeld moeilijke stukken te begrijpen; alleen zo kunnen we zaken aankaarten en veranderd krijgen.

Wij kunnen ons werk natuurlijk alleen goed doen, als we ook contact hebben en houden met andere huurders van De Huismeesters. We hebben veel contact met bewonerscommissies in de wijken waar De Huismeesters woningen heeft. We houden ook wel eens een onderzoek met vragenlijst onder alle huurders. Of we richten speciale, meestal tijdelijke  commissies en werkgroepen op. Daarin zitten dan huurders die in een bepaald onderwerp geïnteresseerd zijn en mee willen praten, maar die niet persé het hele jaar in de Huurdersraad (willen) zitten. En we hebben een eigen website met informatie voor huurders van De Huismeesters.

Gemeente maakt ook afspraken met De Huismeesters

Je leest wel eens in de krant dat een woningcorporatie nieuwe huizen gaat bouwen vanwege de woningnood. Dat komt (ook) doordat de gemeente en corporaties elk jaar afspraken maken over wat de corporaties en de gemeente de komende jaren gaan doen. Nieuwe woningen bouwen bijvoorbeeld. De Huismeesters doet mee aan dat overleg. De afspraken die gemaakt worden staan allemaal in de zogenoemde Prestatieafspraken van de gemeente en corporaties. De mening van de Huurdersraad en de huurdersorganisaties van andere Groninger woningcorporaties,  wordt in dat overleg van de corporaties en de gemeente serieus genomen.

Wat wil de Huurdersraad bereiken

De Huurdersraad kijkt naar vandaag, morgen en naar de toekomst. Daarom spreken wij met De Huismeesters en de gemeente over:

 • Het recht op huren: Iedereen die er recht op heeft, moet kunnen huren. Dus moeten er genoeg betaalbare woningen beschikbaar zijn, voor allerlei mensen en groepen
 • Betaalbaar wonen: Wonen moet niet te duur worden. De woonlasten en heffingen mogen niet te snel omhoog gaan
 • Fijn wonen: De woningen moeten van goede kwaliteit zijn en door De Huismeesters met de huurder samen goed onderhouden worden
 • Verlaging energiekosten: De kosten van wonen kunnen omlaag door de woningen te isoleren en de huurders te helpen met het verlagen van de energiekosten
 • Prettige woonomgeving: Wonen doe je het liefst in een buurt die schoon, heel en veilig is, met scholen en winkels die goed bereikbaar zijn
 • Bewoners moeten mee mogen meepraten en –besluiten in de wijken over dingen die hen zelf aangaan

Meedoen met de Huurdersraad is echt iets voor jou

Deze zomer zijn er enkele plaatsen vrij gekomen in de Huurdersraad. Er kunnen maximaal elf mensen in. We zoeken nu nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter en een penningmeester. En daarnaast ook algemene bestuursleden.

Iedereen die een woning huurt bij De Huismeesters kan solliciteren op een vacature voor bestuurslid van Huurdersraad De Huismeesters. Leeftijd of opleiding is niet van belang.

Je krijgt veel terug voor je inzet

Actief worden in de Huurdersraad is leuk. Je leert meer over huren, wonen en je krijgt een kijkje in de keuken bij De Huismeesters. Je leert ook andere mensen kennen. Dat gaat allemaal vanzelf! Je wordt niet in het diepe gegooid. We zorgen dat je goed ingewerkt wordt en daar krijg je de tijd voor.

Je bent tegelijkertijd lid van een leuke actieve groep huurders. De Huismeesters ziet je als serieuze gesprekspartner. Je hebt invloed op het beleid van De Huismeesters door samen adviezen te maken en mee te doen als we ze bespreken met De Huismeesters.

Elk actief lid van de Huurdersraad krijgt een vrijwilligersvergoeding.

Van een nieuw lid verwachten wij dat hij/zij/hen:

 • Nieuwsgierig is naar de taken van de Huurdersraad en daar veel van wil weten
 • Tijd heeft om mee te kunnen doen aan de activiteiten en het overleg van de Huurdersraad. Dat kost zo’n 4 tot 8 uur per week, ook ‘s avonds
 • Zich als huurder betrokken voelt bij het beleid en de dienstverlening van De Huismeesters
 • Een stadjer is die graag ziet dat de stad groeit en bloeit
 • Om kan (leren) gaan met de computer, digitaal werken en zich wil bijscholen om meer aan de weet te komen over de volkshuisvesting
 • Geen andere functies heeft, die strijdig kunnen zijn met het belang van de Huurdersraad en De Huismeesters

Van de voorzitter verwachten wij dat hij/zij/hen:

 • Ervaring heeft als voorzitter
 • De ‘aanvoerder’ is van het ‘team Huurdersraad’, waarbij alle leden de ruimte krijgen voor het geven van hun eigen mening
 • Vergaderingen van de Huurdersraad en werkgroepen in goede banen kan leiden, standpunten goed kan samenvatten en zorgen dat ze in een plan of planning komen
 • Om kan gaan met verschillen: Iedereen heeft een eigen persoonlijkheid en een eigen mening in de Huurdersraad. De voorzitter moet daar ontspannen mee om kunnen gaan en uiteindelijk iedereen tevreden houden over de gang van zaken en de besluiten die we nemen
 • De Huismeesters en andere partijen benaderen de Huurdersraad veelal via de voorzitter. Die moet de mening van de Huurdersraad goed kunnen vertellen. De voorzitter wordt in overleggen met andere partijen geholpen door andere leden van de Huurdersraad

Van de penningmeester verwachten wij dat hij/zij/hen:

 • Financieel inzicht heeft en het geld van de Huurdersraad zelf goed beheert
 • Een begroting kan opstellen, bewaken en het financieel jaarverslag van De Huurdersraad kan schrijven
 • Bij voorkeur ervaring heeft als penningmeester
 • De financiële situatie van de Huurdersraad in gewone mensentaal kan toelichten aan het bestuur, de achterban en De Huismeesters.

Heb je zin om mee te doen?

Ben je huurder van De Huismeesters en enthousiast geworden? Twijfel je of het echt iets voor jou is, maar lijkt het je stiekem wel leuk? In alle gevallen zeggen wij: Meld je snel aan, dan hebben we het er gewoon over!

Stuur voor 9 december 2021 een e-mail met korte motivatie en beschrijving van wie je bent, wat je kunt en je adres en telefoonnummer, naar huurdersraad@hotmail.com. Daarna nemen we snel contact met je op.