Nieuwsbrief 1e jaargang, no 1, juli 2020

Beste Huurder van De Huismeesters,
Dit is de eerste nieuwsbrief van een heel nieuwe Huurdersraad.
Een eerste kennismaking.
Sinds de nieuwe Woningwet (2015) van kracht is, hebben huurdersorganisaties een grotere rol gekregen. De huurdersorganisatie is sindsdien een volwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid. Dit heeft geleid tot een andere samenstelling en deskundigheid van de raad.

Waar staat de Huurdersraad voor
De Huurdersraad verenigt de huurders van De Huismeesters en komt op voor hun belangen. Het kleurrijke logo verwijst naar onze samenleving en de verbinding met elkaar. De Huurdersraad vindt het belangrijk dat huurders kunnen participeren in plannen voor hun woning en woonomgeving. En dat ze die ook zelf kunnen inbrengen. Dit bevorderen en stimuleren is dan ook een van de speerpunten van de Huurdersraad.
Daarom is contact leggen en onderhouden met alle huurders van De Huismeesters voor de Huurdersraad van essentieel belang.

Wat doet de Huurdersraad
De Huurdersraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan De Huismeesters over thema’s die voor huurders van belang zijn zoals: huurbeleid, duurzaamheid, voldoende sociale huurwoningen, een prettige en gezonde leefomgeving en een goede verhouding tussen kwaliteit en betaalbaarheid. Het opstarten van de nieuwe organisatie bracht veel werk met zich mee. En er zijn veel nieuwe beleidsontwikkelingen bij De Huismeesters en in de Gemeente waarbij de Huurdersraad wordt betrokken. We hebben de mogelijkheid mee te denken, onze visie kenbaar te maken en daarmee invloed uit te oefenen op het beleid.

Verbinding met Huurders
Als belangenbehartiger van de huurders wil de Huurdersraad, u, de huurder beter leren kennen en weten wat u beweegt. Daarvoor zijn we op zoek naar bewonerscommissies en wijkvertegenwoordigers en natuurlijk ook naar u, de individuele huurder.
De Huurdersraad is een serieuze gesprekspartner voor de woningcorporatie en in staat tegenspel te bieden. Ook met de Gemeente en andere maatschappelijke organisaties gaat de Huurdersraad het gesprek aan. De Huurdersraad is niet alleen een organisatie voor huurders, maar vooral van huurders.

Hoe blijft u op de hoogte
We zijn hard bezig met het bouwen van een eigen website die op korte termijn gelanceerd zal worden. Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van al onze activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. U kunt ons bereiken op ons e-mailadres: huurdersraad@hotmail.com