Vacature lid RvC De Huismeesters

Binnen de Raad van Commissarissen ontstaat door het verstrijken van de zittingstermijnen van de voorzitter, tevens huurderscommissaris, een vacature. De voorzitterspositie wordt binnen de Raad van Commissarissen ingevuld. Daarom wordt nu samen met de Huurdersraad de werving en selectie opgepakt voor de positie van:

🔴 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

Financieel-economisch profiel, op voordracht van de Huurdersraad

Bent u geïnteresseerd, hieronder vindt u de hele vacature en informatie voor uw eventuele reactie.

De Huismeesters

De Huismeesters biedt met ruim 8.000 woningen, huurders een passend en betaalbaar (t)huis in de gemeente Groningen. De Huismeesters is een echte buurtcorporatie, staat dicht bij de mensen. De Huismeesters zet zich in voor mensen met een laag inkomen, heeft oog en oor voor haar huurders en wil hen vanuit intrinsieke motivatie helpen. Zij doet dit niet alleen, maar samen met haar maatschappelijke partners. Door samen te werken met de juiste partners worden elkaars kwaliteiten benut en worden er meer én betere resultaten bereikt.

De medewerkers van De Huismeesters dragen, samen met de partners, bij aan een omgeving waar het goed en fijn wonen is.

Binnen de Raad van Commissarissen ontstaat door het verstrijken van de zittingstermijnen van de voorzitter, tevens huurderscommissaris, een vacature. De voorzitterspositie wordt binnen de Raad van Commissarissen ingevuld. Daarom wordt nu samen met de Huurdersraad de werving en selectie opgepakt voor de positie van:

🔴 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

Financieel-economisch profiel, op voordracht van de Huurdersraad

De Raad van Commissarissen houdt intern toezicht op De Huismeesters. De Raad houdt toezicht op:

 • het beleid van het bestuur
 • de algemene gang van zaken bij De Huismeesters
 • de financiën

De Raad ziet er op toe dat De Huismeesters op de korte en lange termijn financieel gezond blijft. Ook let de Raad er op dat De Huismeesters haar doelstellingen, zoals verwoord in het ondernemingsplan 2021 – 2024, realiseert. Daarnaast is de Raad een klankbord voor de bestuurder. Bestuur en Raad hebben ieder hun eigen rol. De bestuurder vraagt de Raad van Commissarissen vooraf goedkeuring over belangrijke besluiten. Formeel gezien is de Raad van Commissarissen de werkgever van de bestuurder. De samenwerking tussen de Raad en de bestuurder is open en transparant. De Raad kan daardoor de bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren.

De Raad van Commissarissen vergadert regulier minimaal vijf keer per jaar. Elk jaar vindt er een themavergadering plaats met het managementteam. Van alle leden wordt verwacht dat zij voorzien in hun informatiebehoefte en werken aan permanente educatie. In totaal moet gerekend worden op een tijdsbesteding van 120 tot 150 uur per jaar.

Algemeen profiel

Als lid van de Raad van Commissarissen kunt u zich inleven in de maatschappelijke taakstelling van een woningcorporatie. U bent bestuurlijk in staat goed te kunnen oordelen over de volkshuisvestelijke en financiële afwegingen die ten grondslag liggen aan directiebesluiten. Interesse in volkshuisvestelijke vraagstukken en specifieke kennis over maatschappelijke ontwikkelingen en -speelveld en de woningmarkt is daarom onmisbaar. U bent samenwerkingsgericht en beschikt over inlevingsvermogen. U hebt een onafhankelijke opstelling en het vermogen om het overzicht op de grote lijnen te zien zonder de noodzakelijke details uit het oog te verliezen. De Raad van Commissarissen, individueel en als college, moet in staat zijn de bestuurder met respect te begeleiden en waar nodig een spiegel voor te houden.

Van leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij:

 • in staat zijn De Huismeesters bestuurlijk op grote lijnen te volgen;
 • een onafhankelijke opstelling hebben ten opzichte van personen en deelbelangen;
 • zorgvuldigheid en bereidheid hebben tot goed overleg en samenwerking;
 • een zekere wijsheid, maatschappelijke betrokkenheid en aanzien hebben;
 • kennis en affiniteit hebben met het werkgebied van De Huismeesters;
 • geen conflicterende commerciële belangen hebben ten opzichte van De Huismeesters;
 • voldoende tijd en beschikbaarheid hebben om de functie op een goede wijze inhoud te geven.

De Raad van Commissarissen is een collectief orgaan dat zonder last en ruggespraak functioneert. Huurderscommissarissen worden niet aangestuurd door en zijn geen verantwoording verschuldigd aan de huurdersorganisatie die hen heeft voorgedragen. Wel mag van de huurderscommissaris verwacht worden dat hij of zij het vertrouwen heeft van de huurdersorganisatie en bij de afweging van de verschillende belangen in het bijzonder óók kijkt naar de belangen van huurders. Van de huurderscommissaris wordt verwacht dat zij of hij de kennis binnen de Raad ten aanzien van de huurdersinvalshoek versterkt.

De financieel-economische zetel

Voor deze vacature wordt een toezichthouder gezocht met financieel-economisch profiel op bindende voordracht van de Huurdersraad. U gaat deel uitmaken van de Auditcommissie.

 • U heeft kennis van vraagstukken rondom financiering en financiële continuïteit en kent de relevante eisen en regels, onder meer op het gebied van treasury en beleggingen.
 • U heeft kennis van (strategisch) risicomanagement en financieel risicomanagement en bent in staat om investeringsbeslissingen te beoordelen op (financiële) risico’s.
 • U heeft gedegen kennis van de regels voor (financiële) jaarverslaglegging en de waarderingsmethoden voor vastgoed.
 • U heeft affiniteit met huurders(belangen);
 • U bent bekend met de ‘Handreiking De Huurderscommissaris’ van de VTW en de Nederlandse Woonbond.

Reageren

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Denkt u (v/m) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie lid Raad van Commissarissen van De Huismeesters op bindende voordracht van de Huurdersraad? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met cv in pdf-format uiterlijk 18 april 2021 te sturen aan roel&jasper, e-mail: werven@roeljasper.nl.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.

Een door de corporatie voorgedragen toezichthouder dient getoetst te worden aan de hand van de zogeheten ‘fit- en propertoets’ door de Autoriteit woningcorporaties. Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over dit deel van de procedure treft u aan op de website van de Autoriteit woningcorporaties.