St. Huurdersraad De Huismeesters

Prestatieafspraken              voor 2018-2021

Nieuwe samenwerkings-overeenkomst-Huurdersraad 3.0

Nieuws van de       RVC

Persbericht 29 juni 2018 Corporatie De Huismeesters.

--September 2017--

Sociaal Plan

Wijkvernieuwing 2017 Groningen 

Uw Rechten

( Lees er hier alles over )

Persbericht 15 juni 2017

De Huismeesters verstevigt 90 balkons in De Wijert..

Lees er hier alles over. ) 

9 December 2016

De ondertekening van de prestatieafspraken 

2016-2020 heeft plaats gevonden in het nieuwe Floreshuis aan het Floresplein op vrijdag 9 december.

( Lees er hier alles over )

11 November 2016

Het DB is uitgenodigd voor een zgn "Klikgesprek" over de vacature binnen de RvC.

Plaats: Kantoor van 

De Huismeesters.

Huurbeleid 2017

Persbericht 22 Maart 2017

Huurbeleid 2017 

De Huismeesters

Lees er hier alles over )

Persbericht!                       Huurbeleid 2016.

Stichting

Huurdersraad De Huismeesters

opgericht 25-03-1996

                   Voorzitter
Penningmeester
Mevr. G. Vorsteveld
Tel: 06-14410953
e-mail:vorstbeentjes@planet.nl


Mevr. E.H. Bijlsma
Tel: 06-36494411
e-mail: ehb6668@gmail.com

De huurdersraad heeft ten doel het, in het kader van de volkshuisvesting, behartigen van de belangen van de huurders van woningen in beheer of in eigendom van woningstichting De Huismeesters.

De Huurdersraad vertegenwoordigt daartoe huurdersverenigingen en huurderscontactgroepen, welke op wijkniveau dezelfde doelstelling nastreven als zijzelf en die door verhuurder zijn erkend als huurdersorganisatie en onderhandelingspartners.

De Huurdersraad tracht haar doel te bereiken onder meer door:

a. het bevorderen van een goede relatie tussen verhuurder en haar huurders.

b. Kennisneming en beoordeling van:

· de jaarverslagen en de begrotingen van de verhuurder,

· het woningbeheer van de verhuurder,

· de nieuwbouw- en woningverbeteringsplannen van verhuurder,

· het huurbeleid,

· servicekosten,

· wijzigingen in de huurovereenkomst en het huurreglement.

c. voorstellen te doen aan verhuurder tot:

· vergroting van het woongerief,

· bevordering van leefbaarheid en welzijn in de directe woonomgeving,

· bevordering van inspraak en invloed van huurders,

· verbetering van de klachtenprocedures,

· het vergroten van de betrokkenheid van de huurders.

d. vertegenwoordiging in lokale en landelijke huurdersorganisaties.

e. de doelstelling van de Huurdersraad heeft een ideëel en sociaal karakter.

Binnen gekomen nieuws:

Woensdag 03 Oktober 2018


Mijn naam is Mense Saan. Ik lees namens de Huurdersraad en Huurdersbelang Groningen-Zuid de volgende verklaring voor.

 

Lees hier alles

 Dinsdag 20 december:   

Rapportage 2e gespreksronde functie Rvc.

Vanuit De Huismeesters:

Selectiecommissie, Sije Holwerda en afvaardiging de Huurdersraad ( DB )


Maandag 19 december:   

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst.

Aanwezig: het DB Huurdersraad

Namens de corporatie: Sije Holwerda en Bas Krajenbrink.

Plaats: Kantoor De Huismeesters


Hieronder vindt u de huurdersgroepen die gelieerd zijn aan het bestuur......

Berberistoren Buurt 6 Vinkhuizen 
Concordiabuurt / Tuinwijk St.Huurdersbelang De Huismeesters Groningen-Zuid
De Hoogte / Selwerderwijk FFJ Baart de la Failestraat e.o. 
Franciscuscentrum OosterparkFroukemaheerd Beijum
Huis en Heerd Oranjewijk 
Prisma flat De Velden

--Volg ons ook op--


        

27 November 2017

Ondertekening van de prestatieafspraken 2018/2021
Maandag 27 november van 18.15 uur tot 19.15 uur
Plaats: het stadhuis in de Oude Raadszaal


Lees er hier alles over

22 November 2016

 

Dinsdag 22 November 2016 houden wij een Themadag. 

Aanvang: 17.00 uur ,

einde ongeveer 19.30 uur.

Plaats Buurtcentrum de 

Plutozaal, Plutolaan 329.

Onderwerp: "Veiligheid".

______________________