St. Huurdersraad De Huismeesters

Nieuws van de       RVC

Persbericht!                       Huurbeleid 2016.

11 November 2016

Het DB is uitgenodigd voor een zgn "Klikgesprek" over de vacature binnen de RvC.

Plaats: Kantoor van 

De Huismeesters.

9 December 2016

De ondertekening van de prestatieafspraken vindt plaats op vrijdagmiddag 9 december. Plaats van handeling is eveneens nog niet bekend..

Stichting

Huurdersraad De Huismeesters

opgericht 25-03-1996
VoorzitterSecretarisPenningmeester
Mevr. G. Vorsteveld
Tel: 06-14410953
e-mail:vorstbeentjes@planet.nl
M. Saan
Tel: 050-3144391
e-mail:sanu@planet.
Mevr. E.H. Bijlsma
Tel: 06-36494411
e-mail: ehbijlsma@kpnmail.nl

De huurdersraad heeft ten doel het, in het kader van de volkshuisvesting, behartigen van de belangen van de huurders van woningen in beheer of in eigendom van woningstichting De Huismeesters.

De Huurdersraad vertegenwoordigt daartoe huurdersverenigingen en huurderscontactgroepen, welke op wijkniveau dezelfde doelstelling nastreven als zijzelf en die door verhuurder zijn erkend als huurdersorganisatie en onderhandelingspartners.

De Huurdersraad tracht haar doel te bereiken onder meer door:

a. het bevorderen van een goede relatie tussen verhuurder en haar huurders.

b. Kennisneming en beoordeling van:

· de jaarverslagen en de begrotingen van de verhuurder,

· het woningbeheer van de verhuurder,

· de nieuwbouw- en woningverbeteringsplannen van verhuurder,

· het huurbeleid,

· servicekosten,

· wijzigingen in de huurovereenkomst en het huurreglement.

c. voorstellen te doen aan verhuurder tot:

· vergroting van het woongerief,

· bevordering van leefbaarheid en welzijn in de directe woonomgeving,

· bevordering van inspraak en invloed van huurders,

· verbetering van de klachtenprocedures,

· het vergroten van de betrokkenheid van de huurders.

d. vertegenwoordiging in lokale en landelijke huurdersorganisaties.

e. de doelstelling van de Huurdersraad heeft een ideëel en sociaal karakter.
Binnen gekomen nieuws:

Er wordt op korte termijn (a.s. woensdag 19 oktober) door het DB gesproken 

over de profielschets voor een nieuw lid van de RvC In 2017.Eveneens komt het dagelijks bestuur op maandag 24 oktober 2016 op 

uitnodiging van de RvC van de corporatie bijeen, om met diezelfde RvC van 

gedachten te wisselen over uiteenlopende zaken, zoals het ondernemersplan.Ook op korte termijn ( maandag 14 november )  vindt een overleg plaats tussen 

corporatie, huurdersraad en de gemeente over de prestatie afspraken. 

De gemeente zal daarnaast alle biedingen van de corporaties in de 

raadscommissie bespreken (begin december).
Hieronder vindt u de huurdersgroepen die gelieerd zijn aan het bestuur......

Berberistoren Buurt 6 Vinkhuizen 
Concordiabuurt / Tuinwijk St.Huurdersbelang De Huismeesters Groningen-Zuid
De Hoogte / Selwerderwijk FFJ Baart de la Failestraat e.o. 
Franciscuscentrum OosterparkFroukemaheerd Beijum
Huis en Heerd Oranjewijk 
Prisma flat De Velden

--Volg ons ook op--

        

Themadag

 

Dinsdag 22 November 2016 houden wij een Themadag. 

Aanvang: 17.00 uur ,

einde ongeveer 19.30 uur.

Plaats Buurtcentrum de 

Plutozaal, Plutolaan 329.

Onderwerp: "Veiligheid".

______________________

Zie hier verder!!!