Nieuws HR

1e jaardag, 1e nummer

Ongeveer een op de drie Groningers huurt een sociale huurwoning van een corporatie. De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben voor 2022 prestatieafspraken gemaakt. Die gaan over de sociale huurwoningen in de gemeente Groningen. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonvisie.

Partici[atieafspraken 2022 ondertekend
Jean Claude Petitiaux (links) ondertekende de prestatieafspraken namens de Huurdersraad en Sije Holwerda namens De Huismeesters.

Er wordt flink geïnvesteerd in de wijkaanpak, zodat het in alle wijken fijn wonen is. Er zijn afspraken gemaakt over leefbaarheid en een woonomgeving die schoon, heel en veilig is. Verder is er geld voor initiatieven van bewoners om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren.

De prestatieafspraken spitsen zich toe op voldoende, betaalbare en duurzame woningen. Ook De Huismeesters investeert in sloop/nieuwbouw in de wijken Selwerd, De Wijert en Vinkhuizen. Daardoor komen er meer duurzame sociale woningen in de stad Groningen.

De Huismeesters heeft eind 2021 1.400 woningen verbeterd. Ook de komende jaren verbetert De Huismeesters een deel van haar woningbezit. De casco’s worden goed geisoleerd en er worden hoog rendement beglazing en ketels gebruikt. Zo gaan de energielasten omlaag en de woonkwaliteit omhoog. De Huismeesters investeert de komende jaren voor 463 miljoen in het woningbezit (woningverbetering en sloop nieuwbouw).

De prestatieafspraken werden op 9 december 2021 ondertekend door de woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen en Woonborg, de huurdersorganisaties en de gemeente Groningen.

Het zoeken en vinden van een sociale huurwoning in de provincie Groningen moet gemakkelijker worden. Dat vinden de twaalf Groningse woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. Je moet in 2024 via één website kunnen reageren op alle beschikbare sociale huurwoningen in de hele provincie Groningen.

De Huismeesters en Huurdersraad De Huismeesters vinden dit een goed initiatief. Daarom zetten ook zij begin december 2021 hun handtekening onder een intentieovereenkomst die dit mogelijk maakt. De woningcorporaties en hun huurdersorganisaties verwachten twee jaar nodig te hebben om de nieuwe website en een werkend toewijzingssysteem te ontwikkelen.

Huurdersraad De Huismeesters zoekt nieuwe bestuursleden. Wij zijn de spreekbuis van en voor huurders van woningcorporatie De Huismeesters in Groningen. Bijna 70% van de huurders van De Huismeesters kent ons.

We doen er alles aan om de positie van de huurder te verbeteren. We overleggen met De Huismeesters over de onderwerpen die voor huurders belangrijk zijn. Denk aan het huurbeleid, de leefbaarheid, de jaarlijkse huuraanpassing, de financiële begroting, het energie- en vastgoedbeleid.

Huurdersraad heeft veel invloed

Dat huurders mee mogen praten over het beleid van De Huismeesters en besluiten daarover, staat in de Woningwet en de Overlegwet. Door die wetten heeft de huurder een vinger in de pap bij de verhuurder, ‘de woningbouw’. In je eentje lukt dat niet, samen met andere huurders wel. Zo praat de Huurdersraad ook mee bij de gemeente, als we onze stem laten horen in het overleg van alle Groninger woningcorporaties met de Gemeente Groningen.

Overleggen met de verhuurder doe je het beste samen met andere huurders. Het vraagt tijd en kennis van wat er speelt bij De Huismeesters en binnen de volkshuisvesting. In je eentje is dat niet te doen, je weet niet alles, samen wel. We hebben als Huurdersraadsleden veel steun aan elkaar en we verdelen de taken. Meedoen is gratis.

Lees eerst meer voordat je je aanmeldt

Huurders en verhuurders kunnen met vragen terecht bij het onafhankelijke Steunpunt Huren Groningen.

Foto: Stella Dekker.
Foto: Stella Dekker.

Het Steunpunt geeft gratis juridisch advies en ondersteuning. Ook bemiddelt het Steunpunt bij kwesties tussen huurders en verhuurders in de gemeente Groningen. Iedere inwoner van de gemeente met een huurprobleem is welkom bij het Steunpunt.

Meer informatie staat op Steunpunt Huren Groningen

Een pleidooi voor minder lange wachtlijsten in de derde korte film in het kader van de campagne ‘Stop de Verhuurdersheffing’, gemaakt door Albert Hidding.

De tweede film in het kader van de campagne ‘Stop de Verhuurdersheffing’ heeft als thema Verduurzaming. De film is gemaakt door Albert Hidding.

De eerste film in het kader van de campagne rond de actie ‘Stop de Verhuurdersheffing’ gaat over betaalbaarheid en is hieronder te zien.

De film is gemaakt door Albert Hidding.

Henk Nijboer (links), Jean-Claude Petitiaux (midden), Gerri Boertien (rechts). Fotograaf: Henk Tammens.

De campagne “Stop de (Ver)huurderheffing” is een gezamenlijke actie van Huurdersraad De Huismeesters, KAR Lefier, Huurdersplatform Bedum-Ten Boer, Huurders Platform Patrimonium Groningen, Participatie Raad Nijestee, Algemene Huurdersvereniging WOON,Grobos en Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk.

Onderdeel van de campagne is het aanbieden van een pamflet. Doel is de afschaffing van de Verhuurdersheffing.

Prestatieafspraken is een document met afspraken tussen corporaties, huurdersorganisaties en de Gemeente. De afspraken gaan over wat zij samen de komende jaren willen gaan doen aan wonen en leefbaarheid.

Op 3 december 2020 ondertekenden de gemeente Groningen, Groninger corporaties en – huurdersorganisaties de Prestatieafspraken 2021.
Dat die Prestatieafspraken er kwamen, was in 2020 een prestatie op zich. Ondanks de maatregelen ivanwege het coronavirus, is door alle partijen ‘gewoon’ doorgewerkt. Veel bijeenkomsten waren digitaal, soms was er gelukkig toch een mogelijkheid elkaar in levende lijve te ontmoeten in een vergadering.

Natuurlijk was Huurdersraad De Huismeesters ook vertegenwoordigd toen de Prestatieafspraken ondertekend werden. Namens de Huurdersraad zette voorzitter Eric Grooters zijn handtekening eronder. Hij hield ook een mooie toespraak. In de bestuurderskamer bij De Huismeesters kreeg dit vooral digitale gebeuren, toch ook een fysiek tintje.