Onze thema’s

Iedereen heeft recht op goede huisvesting. Wij zetten ons specifiek in voor het woongenot van de huurders van De Huismeesters. Voor betaalbare en kwalitatief goede woningen die staan in een prettige buurt. We vinden dat de woningen eerlijk verdeeld horen te worden en we willen dat er voor woningzoekenden voldoende woningen beschikbaar zijn om te kunnen kiezen. Het allerbelangrijkst vinden we dat huurders mee kunnen praten en beslissen over hun eigen woonsituatie en omgeving.
Daar zetten wij ons voor in!
Door het geven van advies, gevraagd of ongevraagd en deel te nemen in project- en themagroepen. Samen met De Huismeesters, samen met Gemeente, soms ook samen met beide partijen.

De Wet op het Overleg Huurders Verhuurder regelt welke rechten de huurdersorganisatie heeft ten opzichte van de corporatie. Op grond van deze wet heeft de Huurdersraad het recht op informatie vanuit De Huismeesters over alle onderwerpen die naar haar idee betrekking hebben op de belangen van huurders, het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over zaken die zij van belang acht en in sommige gevallen instemmingsrecht. De Huurdersraad maakt veelvuldig gebruik van haar adviesrecht.

Onze belangrijkste thema’s staan hieronder vermeld. Bij elk thema vindt u onderaan de adviesaanvragen en de adviezen die de Huurdersraad over dit onderwerp heeft uitgebracht. Onder de kop Overig staan documenten die kunnen bijdragen aan een goed begrip van de werkzaamheden van de Huurdersraad.

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie is een van de belangrijkste thema’s van de Huurdersraad. Ook woningcorporatie De Huismeesters ziet in dat een goede relatie met de huurders van belang is. Om ervoor te zorgen dat bewoners op allerlei manieren kunnen meedoen wordt er nu beleid gemaakt. De Huurdersraad is vanaf het begin betrokken bij het ontwikkelen van dit beleid is. Er is een projectgroep bewonersparticipatie opgericht. Daarin zitten medewerkers van De Huismeesters van verschillende afdelingen en leden van de Huurdersraad. De Huurdersraad denkt mee, geeft commentaar en doet voorstellen. Zo hopen we met elkaar goed beleid te maken.

Beschikbaarheid

Er is een dringende behoefte aan meer en betere woningen in de sociale huursector. De Huurdersraad is met De Huismeesters druk in gesprek over de portefeuillestrategie. Daarin legt De Huismeesters vast welke projecten zij de komende jaren wil uitvoeren. Projecten om woningen te verduurzamen, om de kwaliteit te verbeteren en ook nieuwbouwprojecten. De Huurdersraad wil dat De Huismeesters zoveel als maar mogelijk is investeert in verbetering en uitbreiding van het woningbezit. Dat is een financiële puzzel. De gesprekken tussen Huurdersraad en De Huismeesters hebben geleid tot bereidheid bij De Huismeesters om nog eens goed naar de cijfers en daaraan gekoppelde mogelijkheden te kijken.

Beschikbare woningen reikt verder dan alleen het woningbezit van De Huismeesters. Daarom trekken de gemeente Groningen, Groningse woningcorporaties en hun huurdersorganisaties samen op om een beter plan te maken voor de woonruimteverdeling. Ook daaraan werkt de Huurdersraad mee en heeft daarover advies uitgebracht.

Adviezen

Leefbaarheid

In een leefbare wijk voelen mensen zich veilig. Er heerst een prettige sfeer en de openbare ruimte nodigt uit tot ontmoeting of rustig op een bankje zitten. Er is genoeg ruimte voor groen, woningen zijn mooi, goed onderhouden en geïsoleerd. Iedereen kan gebruik maken van algemene voorzieningen. Er zijn winkels voor de dagelijkse boodschappen, openbaar vervoer in de buurt, goede parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen. Zo nu en dan vinden er evenementen plaats die bewoners zelf organiseren. Als je wilt kun je meedoen. In een leefbare wijk voel je je thuis.

De Huurdersraad heeft deze visie ontwikkeld tijdens de bijeenkomsten in het kader van de Prestatieafspraken en hierover advies uitgebracht.

De Huismeesters gaan een begin maken met beleid voor leefbaarheid. De Huurdersraad wil bij de totstandkoming van dit beleid worden betrokken.

Adviezen

Betaalbaarheid

Al staat dit thema als laatste genoemd, betaalbaarheid heeft steeds de aandacht van de Huurdersraad. Het huurbeleid en het servicekostenbeleid. Dat er geen problemen ontstaan door huurachterstand.

Ook zetten we ons in voor de afschaffing van de Verhuurdersheffing, een belasting die het Rijk woningcorporaties oplegt en die wordt betaald uit de huuropbrengsten. Maandag 7 december heeft Jean-Claude Petitiaux van Huurdersraad De Huismeesters een pamflet aangeboden aan Henk Nijboer, PVDA Tweede Kamerlid en plaatsvervangend lid van de vaste Kamercommissie voor Wonen. Henk Nijboer heeft het pamflet meegenomen naar Den Haag en daar overhandigd aan Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken.

Adviezen

Duurzaamheid

In een tijd als deze waarin klimaatafspraken worden gemaakt om opwarming van de aarde tegen te gaan is het natuurlijk van belang dat woningen worden verduurzaamd. Daarnaast dragen goede en energiezuinige wonen ook bij aan de verlaging van de woonlasten en het verhogen van het wooncomfort. De Huurdersraad ziet duurzaamheid breder, ook zaken als een duurzame omgeving, groene daken, zonnepanelen, straatverlichting, recycling, circulariteit horen daarbij. Verder is gehorigheid van woningen onderling eveneens een belangrijk aspect in het woongenot van bewoners.

Adviezen